หลักสูตร

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
- วศ.บ. (วิศวกรรมปิโตรเคมี)
- B.Eng (Chemical Engineering, Int. Prog.)
- วศ. ม. (วิศวกรรมเคมี)
- วศ. ด. (วิศวกรรมเคมี)

Read More

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้จัดตั้งขึ้นมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ในชื่อ “โครงการจัดตั้ง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี” โดยเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาเทคนิคอุตสาหกรรม (สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศในปัจจุบัน) ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2537 โดยทำการอยู่ที่ชั้นที่ 9 บนอาคาร 12 ชั้นของคณะวิศวกรรมศาสตร์

Read More

นักศึกษา

- เว็บเพจรายวิชา
- ปฏิทินการศึกษา
- เอกสารต่างๆ

Read More

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ English Cafe ประจำปีการศึกษา 2560

การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อฝึกงานภาคฤดูร้อนประจำปี 2018 ณ National Institute of Technology, Toyama College ประเทศญี่ปุ่น

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนปี 2018 ณ National chung Cheng University และ National Kaosiung University ประเทศไต้หวัน

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนปี 2018 ณ Kochi University of Technology และ National Institute of Technology, Kitakyushu College ประเทศญี่ปุ่น