หลักสูตรที่เปิดสอน

 

หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน


ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
  วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
  B.Eng. (Chemical Engineering)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมี
  วศ.บ. (วิศวกรรมปิโตรเคมีเคมี)
  B.Eng. (Petrochemical Engineering)

 


ระดับบัณฑิตศึกษา

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (ปริญญาโท)
  วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
  M.Eng. (Chemical Engineering)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (ปริญญาเอก)
  วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
  D.Eng. (Chemical Engineering)

 

การพัฒนาหลักสูตร