รศ. ดร. อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ

Assoc. Prof. Dr. Anchaleeporn Waritswat Lothongkum

โทรศัพท์ 02-329-8360-3 ต่อ 167

Office: ChE 605

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประวัติการศึกษา

วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไทย)

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไทย)

D.Eng. (Hydrocarbon Chemistry) Kyoto University (ญี่ปุ่น) 

 

ประวัติการทำงาน

2526-2528 ผู้ช่วยสอนภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2530-2538 อาจารย์ประจำภาคเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สจล. 

2538-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สจล. 

 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • Catalysis
  • Separation Processes
  • Clean Technology
  • Adsorption Engineering
  • Rolling Mill
  • Galvanizing Plant

 

งานวิจัย

  • Studies on Pore Structure and Characteristics of Mass Transfer for Realizing Rapid Catalytic Reactions.
  • Formation of Hydrocarbon and Fluorocarbon Aggregates Chemically Bonded on Metal Oxide Surfaces

 

ผลงานทางวิชาการ

INTERNATIONAL JOURNALS

1.URA PANCHAROEN, THIDARAT WONGSAWA and ANCHALEEPORN WARITSWAT LOTHONGKUM, “A reaction of flux model for extraction of CU(II) with LIX84I in HFSLM”, Sep. Sci. Tech., (in press) (KMITL & CU & TRF) 

2.SRESTHA CHATURABUL, PHARANNALAK WANNACHOD, BONGKOTCH ROJANASIRAPRAPA, SUPAT SUMMAKASIPONG, ANCHALEEPORN W. LOTHONGKUM and URA PANCHAROEN, “Arsenic Removal from Natural Gas Condensate using a Pulsed Sieve Plate Column and Mass Transfer Efficiency”, Sep. Sci. Tech., (in press) (KMITL & CU & Pathumwan Institute of Tech & TRF)

3.KANYANEE SEANGKIATIYUTH, VANISA SURAPIPITH, KRAICHAT TANTRAKARNAPA and ANCHALEEPORN W. LOTHONGKUM, “Application of the AERMOD modeling system for environmental impact assessment of NO2 emissions from the cement complex”, Journal of Environmental  Science, Vol. 23, No.6, June, 2011 (KMITL & PCD & TRF & Siam City Cement (Plc.))

4.ANCHALEEPORN WARITSWAT LOTHONGKUM, SIRA SUREN, SRESTHA CHATURABUL, NOPPHAWAT THAMPHIPHIT and URA PANCHAREON, “Simultaneous Removal of Arsenic and Mercury from Natural-Gas-Co-Produced Water from the Gulf of Thailand Using Synergistic Extractant via HFSLM”, Journal of Membrane Science, Vol. 369, pp. 350-358, 2011 (KMITL & CU & TRF) 

5.PHARANNALAK WANNACHOD, SRESTHA CHATURABUL,URA PANCHAREON, ANCHALEEPORN W. LOTHONGKUM and WEERAWAT PATTHAVEEKONGKA, “The Effective Recovery of  Praseodymium from Mixed Rare Earths via a Hollow Fiber Supported Liquid Membrane and its Mass Transfer Related”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 509, pp. 354-361, 2011 (KMITL & CU & TRF & The Office of Atoms for Peace (Thailand) )

6.URA PANCHAROEN, SAWATPOP SOMBOONPANYA, SRESTHA CHATURABUL and ANCHALEEPORN WARITSWAT LOTHONGKUM, “Selective Removal of Mercury as HgCl42- from Natural Gas Well Produced Water by TOA via HFSLM”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 489, pp. 72-79, 2010  (KMITL & CU & TRF & PTTEP (Plc.)) 

7.URA PANCHAROEN, WORADEJ POONKUM and ANCHALEEPORN WARITSWAT LOTHONGKUM, “Treatment of Arsenic Ions from Produced Water through Hollow Fiber Supported Liquid Membrane”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 482, pp. 328-334, 2009 (KMITL & CU & TRF & Pearl Oil Thailand Ltd.)

8.PRAKORN RAMAKUL, TOSSAPORN SUPAJAROON, TATCHANOK PRAPASAWAT, URA PANCHAROEN and  ANCHALEEPORN W.  LOTHONGKUM, “Synergistic Separation of  Yttrium Ions in Lanthanides Series from Rare Earths Mixture via Hollow Fiber Supported Liquid Membrane”, J. Ind. Eng. Chem. , Vol. 15, pp. 224-228, 2009  (KMITL & CU)

9.ANCHALEEPORN WARITSWAT LOTHONGKUM, YUTTAPONG KHEMGLAD, NANTAWAT USOMBOON and URA PANCHAROEN, “Selective Recovery of Nickel Ions from Wastewater of Stainless Steel Industry via HFSLM”, Journal of Alloys and Compounds, 476 pp. 940-949, 2009 (KMITL & CU & TRF & Thainox Stainless Public Co., Ltd.)

10.PARNUWAT USAPEIN, ANCHALEEPORN W. LOTHONGKUM, PRAKORN RAMAKUL and URA PANCHAROEN “Efficient Transport and Selective Extraction of Cr(VI) from Waste Pickling Solution of the Stainless Steel-cold Rolled Plate Process using Aliquat 336 via HFSLM”,  Korean Journal of Chemical Engineering, Vol. 26, No.3, pp. 791-798, 2009     (KMITL & CU& Thainox Stainless Public Co., Ltd.)

11.LOTHONGKUM, A. W.,  RAMAKUL, P., SASOMSUB, W., LAOHAROCHANAPAN, S. and PANCHAROEN, U., “Enhancement of Uranium Ion Flux by Consecutive Extraction via Hollow Fiber Supported Liquid Membrane”, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, Vol. 40, pp. 518-523, 2009  (KMITL & CU & TRF & The Office of Atoms for Peace (Thailand) )

12.K.KRAIWATTANAWONG, S.R. MUKAI, H.TAMON and A.W. LOTHONGKUM, “Improvement of Mesoporosity of Carbon Cryogels by Acid Treatment of Hydrogels”, Microporous and Mesoporous Materials, 115, pp.432-439, 2008 (KMITL & Kyoto Univ.)

13.K.KRAIWATTANAWONG, S.R. MUKAI, H.TAMON and A.W. LOTHONGKUM, “Control of Mesoporous Properties of Carbon Cryogels Prepared from Wattle Tannin and Furfural” J. of Porous Materials, 15, pp. 695-703, 2008 (KMITL & Kyoto Univ.)

14.TATCHANOK PRAPASAWAT, PRAKORN RAMAKUL, CHAIRIT SATAYAPRASERT, URA PANCHAROEN and ANCHALEEPORN W. LOTHONGKUM, “Separation of As(III) and As(V) by Hollow Fiber Supported Liquid Membrane Based on the Mass Transfer Theory” Korean Journal of Chemical Engineering, Vol. 25, No.1, pp. 158-163, 2008  (KMITL & CU)

15.EKAPONG UEDEE, PRAKORN RAMAKUL, URA PANCHAROEN and ANCHALEEPORN W. LOTHONGKUM, “Performance of Hollow Fiber Supported Liquid Membrane on the Extraction of Mercury (II) Ions” Korean Journal of Chemical Engineering, Vol. 25, No.6, pp. 1486-1494, 2008  (KMITL & CU & TRF)

16.SANGTUMRONG SEEWALEE, RAMAKUL PRAKORN, SATAYAPRASERT CHAIRIT, PANCHAROEN URA  and ANCHALEEPORN W. LOTHONGKUM, “Purely Separation of Mixture of  Mercury and Arsenic Via Hollow Fiber Supported Liquid Membrane” Korean Journal of Chemical Engineering,  Vol. 13, No.5, pp. 9-25, 2007  (KMITL & CU)

17.K.KRAIWATTANAWONG, S.R. MUKAI, H.TAMON and A.W. LOTHONGKUM, “Preparation of Carbon Cryogels from Wattle Tannin and Furfural”, Microporous and Mesoporous Materials, 98 (2007), pp. 258-266 (KMITL & Kyoto Univ.)

18.A. W. LOTHONGKUM, R. NONTHAPONE, K. SEANGKIATIYUTH and W. TANTHAPANICHKOON, “Powder Characteristics and Coating Conditions of Fresh and Reused Polyester Resins for Electrostatic Powder Coating”, Advanced Powder Technology, Vol. 18, No. 2, pp. 175-186, April, 2007. (KMITL & CU & KU & Eastern  Syntech Co., Ltd.)

19.ANCHALEEPORN W. LOTHONGKUM, NATTHANON PHAIBOONSILPA, KANYANEE SEANGKIATIYUTH, PICHAYANE TANPRASERT AND SUMET ROJDAMRONGKARN, “Significant Parameters on the Deviation of Hair Conditioner Viscosity: Part I Regression Analysis by the Minitab Program”, KMITL Science Journal, Volume 6 No. 2b, May-December 2006, pp. 599-606 (KMITL & Unilever Thai Holdings Ltd.) 

20.ANCHALEEPORN W. LOTHONGKUM, PREEDARA THUMSAVATE and KANYANEE SEANGKIATIYUTH, “Significant Parameters Determined by the MINITAB Program to Affect Ink Abrasion Resistance of Polypropylene Tape and their Application to Surface Flexography Printing”, J. Ind. Eng. Chem., Vol. 12, No.1, (2006), pp. 44-49. (KMITL & 3M Thailand Co., Ltd.)

CHAPTERS IN TEXTBOOKS:

1.A.W. LOTHONGKUM, U. PANCHAREON and T. PRAPASAWAT, Section III Removal Techniques: Chapter 12, “Treatment of Heavy Metals from Industrial Wastewaters using Hollow Fiber Supported Liquid  Membrane”, In Water Treatment Processes, Edited by Kostas Demadis, Nova Science Publishers, Inc., 2012, ISBN:978-1-62100-352-6

2.A.W. LOTHONGKUM, U. PANCHAROEN and T. PRAPASAWAT, Chapter 4: “Roles of Facilitated  Transport through HFSLM in Engineering Applications” In Mass Transfer in Chemical Engineering Processes, Edited by Jozef Markos, InTech, 2011, ISBN 978-953-308-77-2 

3.URA PANCHAROEN, ANCHALEEPORN W. LOTHONGKUM and SESTHA CHATURABUL, Chapter 22: “Mass Transfer in Hollow Fiber Supported Liquid Membrane for As and Hg Removal from Produced  Water in Upstream Petroleum Operation in the Gulf of Thailand” In Mass Transfer in Multiphase Systems and its Applications, Edited by Mohamed El-Amin, InTech, 2011, pp. 499-524,  ISBN 978-953-307-215-9.

INTERNATIONAL CONFERENCES:

1.ANCHALEEPORN W. LOTHONGKUM, KANYANEE SEANGKIATIYUTH and VANISA SURAPIPITH, “Estimation of NOx  Impact from the Cement Plant by AERMOD and CALPUFF”, Commemorative International Conference of the Occasion of the 4th Cycle Celebration of  KMUTT, Sustainable Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050: (SDSE2008), Paper A-0097 (O), 1031-1038, 7-9 April 2009, Millennium Hilton Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand. (KMITL & PCD & TRF & Siam City Cement (Plc.))

2.ANCHALEEPORN W. LOTHONGKUM, KANYANEE SEANGKIATIYUTH and VANISA SURAPIPITH, “Estimation of  NOx Impact from the Cement Plant Located on the Mountain Areas”, The 15th International Interdisciplinary Conference on the Environment, 8-11 Jul., 2009, Daytona Beach, Florida, USA. (KMITL & PCD & TRF & Siam City Cement (Plc.)) 

3.ANCHALEEPORN W. LOTHONGKUM, KANYANEE SEANGKIATIYUTH and VANISA SURAPIPITH, “Measuring and Modeling of Particulate Dispersion from the Cement Plants”, The Better Air Quality 2008 (BAQ 2008) - Air Quality and Climate Change : Scaling up Win-Win Solutions for Asia, 12-14 Nov., 2008, The Imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok, Thailand. (KMITL & PCD & TRF & Siam City Cement (Plc.))

4.ANCHALEEPORN WARITSWAT LOTHONGKUM,  KESKANOK KHUMDUANG, THARAPONG VITIDSANT, “Transesterification of Crude Palm Oil and Methanol using Sodium Hydroxide Catalyst in a Continuous Tubular Reactor: I Reaction Parameters”, Proceedings of the 1st Thammasat University International Conference on Chemical, Environmental and Energy Engineering, March 4, 2008, ENM-018-1-6 (KMITL & CU & TRF. )  

5.ANCHALEEPORN W. LOTHONGKUM, NATTHANON PHAIBOONSILPA, SURAPHOL PATTANAPONGSANON and CHAREAN AREEASANADHAM, “Loss Minimization in Hair Conditioner Process using Six Sigma.”, Proceedings of the AEESEAP Regional Symposium on Engineering Education 2007, February 14, 2007, Kuala Lumpur, Malaysia, pp. 238-243.  (KMITL & TRF & Unilever Thai Holdings Ltd. )

6.ANCHALEEPORN W. LOTHONGKUM, NATTHANON PHAIBOONSILPA, KANYANEE SEANGKIATIYUTH, PICHAYANE TANPRASERT and SUMET ROJDAMRONGKARN, “Significant Parameters on the Deviation of Hair Conditioner Viscosity: Part I. Regression Analysis by the Minitab Program.” Proceedings of  the KSAS 2006, March 8-10, 2006, Swissotel Le Concorde, Bangkok, Thailand,    p. 46 (KMITL & Unilever Thai Holdings Ltd.)

NATIONAL CONFERENCES AND PUBLICATIONS: 

1.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ ธนวัฒน์ นนท์ธนสิน ธัญญพร  ชาติกำแหง นภสินธุ์ เทวะเส และ พิณเทพ เศรษฐโภคิน.“อุปกรณ์ลดเสียงแบบขยายท่อที่ใช้วัสดุดูดซับเสียงสำหรับการทำความสะอาดระบบท่อด้วยไอน้ำ”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติครั้งที่ 3 วันที่ 15 ตุลาคม 2554 อาคารบุญสม สุวชีรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) (KMITL & Toyo-Thai Corp. Public Co., Ltd.) (in press)

2.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ ธนวัฒน์ นนท์ธนสิน ธัญญพร  ชาติกำแหง นภสินธุ์ เทวะเส และ พิณเทพ เศรษฐโภคิน.“กรณีศึกษาการชี้บ่งความจำเป็นในการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยเชิงรับ”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติครั้งที่ 3 วันที่ 15 ตุลาคม 2554 อาคารบุญสม สุวชีรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) (KMITL & Toyo-Thai Corp. Public Co., Ltd.) (in press)

3.ณัฐวุฒิ ศักดิ์สง่าวงษ์ และ อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ. “สมการถดถอยของปัจจัยที่มีนัยสำคัญต่อการผลิต 

พลังงานไฟฟ้าด้วยกังหันไอน้ำใช้ในกระบวนการผลิตพาทาลิกแอน

ไฮไดรด์และไดออกทิลพาทาเลต”. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2554 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (KMITL & TRF & Continental Petrochemicals (Thailand) Co., Ltd.) (in press)

4.พรรษ อภิมาศ ศรัญญา จิรวงษ์โรจน์ ศศิธร ธาวงศ์ เอี่ยมสิรี จันทร์เพ็ญ และ อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ. “สาเหตุและแนวทางการลดการเกิดตะกรันในหอกลั่นผลิตภัณฑ์พาทาลิกแอน

ไฮไดรด์”. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2554 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (KMITL & TRF & Continental Petrochemicals (Thailand) Co., Ltd.) (in press)

5.ธนาภรณ์ จานสิบสี  ปณต โกเสนตอ  ปทุมวดี เศรษฐสิโรตม์ และ อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ. “การลดปริมาณผงพื้นฐานที่มีขนาดใหญ่กว่ามาตรฐานในกระบวนการผลิตผงซักฟอกสูตรเข้มข้น”. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2554 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (KMITL & TRF &  Unilever Thai  Holdings Ltd.) (in press)

6.นงคราญ หอมแก่นจันทร์ ธนาภรณ์ จานสิบสี  ธิดารัตน์ อำนวยศิลป์ และ อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ.“การลดปริมาณผงพื้นฐานที่มีขนาดเล็กกว่ามาตรฐานในกระบวนการผลิตผงซักฟอกสูตรมาตรฐาน”. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2554 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (KMITL & TRF &  Unilever Thai  Holdings Ltd.) (in press)

7.กรวิกา วงษ์ผาบ  กฤษณพล เสิกภูเขียว  กัญญาวีร์ อุ่นเสือ ธราพงษ์  วิทิตศานต์ และ อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ. “การแตกตัวของพลาสติกที่ใช้แล้วชนิดพอลิโพรพิลีนและพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงด้วย USY ซีโอไลต์”. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2554 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (KMITL & TRF &  CU.) (in press)

8.ภาณุวัฒน์ จำปาศรี นพพล มั่นคง ภาณุพันธ์ พรหมบุตร ธราพงษ์  วิทิตศานต์ และ อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ. “การแตกตัวของน้ำมันพืชใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิงเหลวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา HZSM-5” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2554 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (KMITL & TRF & CU.) (in press)

9.นพคุณ  ตั้งพานิชวงศ์  พิพัฒน์  สะสีสังข์  ภาคภูมิ  พึ่งสุข   ธนวัฒน์  นนท์ธนสิน และ อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์หล่อทองคำ. “การคำนวณขนาดอุปกรณ์ลดเสียงและการทำฐานข้อมูลของเหลวไวไฟที่ต้องใช้อิเล็กทริคอลบอนดิ้ง”. การประชุมวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติครั้งที่ 2: วิศวกรรมความปลอดภัยกับวิกฤตภัยพิบัติ วันที่ 29 เมษายน 2553 สำนักงานหลักสี่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) .หน้า 12-20. (KMITL & Toyo-ThaiCorp. Public Co., Ltd.)

10.กันยาลักษณ์ แก้วประสิทธิ์  สุรสา มรรคศศิธร  สุวรรณา สุนทราญ   และ อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ. “การลดการสูญเสียผงพื้นฐานในกระบวนการผลิตผงซักฟอกสูตรมาตรฐาน”. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ กรุงเทพฯ. OTH 49 (KMITL & TRF & Unilever Thai Holdings Ltd.)

11.ธนวิช   โอภาสกรกุล   พิรุนทร์   สมาโนตม์   พรรษ   อภิมาศ   และ อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ. “การลดการสูญเสียผลได้ในกระบวนการผลิตผงซักฟอกสูตรเข้มข้น”. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ กรุงเทพฯ. OTH 50 (KMITL & TRF & Unilever Thai Holdings Ltd.)

12.จิรวรรณ   แก้วรัตน์ ชัยศิริ   ปฏิภัทรานนท์   ธันวา   จรกิจ  และ  อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ ทองคำ. “ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ผลได้ของกรดซัลโฟนิกในเครื่องปฏิกรณ์แบบ Falling film”. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2553  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ กรุงเทพฯ. OTH 51 (KMITL & TRF &

Unilever Thai Holdings Ltd.)

13.สุรสา มรรคศศิธร  กันยาลักษณ์ แก้วประสิทธิ์  กฤษณะชัย ไชยทอง  กัลยรัตน์ อมรชัยติกุล และ อัญชลีพร  วาริทสวัสดิ์   หล่อทองคำ. “ปัจจัยที่มีนัยสำคัญต่อความหนาแน่นรวมของผงพื้นฐานของผงซักฟอกสูตรมาตรฐานชนิดซักฟอกด้วยมือ”. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 วันที่ 26-27 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว 

รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี. หน้า 426-429 (KMITL & TRF & Unilever Thai Holdings Ltd.)

14.รัตน์กรณิ์  ชินสุทธิ  เลอศักดิ์ เชี่ยวชาญพัฒนากร และ อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ. “การเพิ่มดัชนีความสามารถด้านสมรรถนะของกระบวนการผลิตผงซักฟอกสูตรเข้มข้น”. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 วันที่ 26-27 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี. หน้า 430-433 (KMITL & TRF & Unilever Thai 

Holdings Ltd.)

15.อรธีรา เย็นจิตต์รัตนวลี อำพร เจียมสง่า และ อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ.  “การลดความสูญเสียกรดซัลโฟนิกและการเพิ่มค่าประสิทธิภาพการซักล้างของผงซักฟอกสูตรมาตรฐานชนิดซักฟอกด้วยมือ”. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ณ วันที่ 26-27 ตุลาคม 2552 โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี. หน้า 434-437 (KMITL & TRF & Unilever Thai Holdings Ltd.) 

16.YUTTAPONG KHEMGLAD, URA PANCHAROEN  and ANCHALEEPORN WARITSWAT LOTHONGKUM “Selective Recovery of Nickel Ions from Wastewater of Stainless Steel Industry via Hollow Fiber-Supported Liquid Membrane” The 9th National Grad Research Conference, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่  14-15 มี.ค. 51, P-045 หน้า 212-1-212-10 (KMITL & CU & TRF & Thainox Stainless Public Co., Ltd.)

17.SAWATPOP SOMBOONPANYA, URA PANCHAROEN and ANCHALEEPORN W. LOTHONGKUM "Enhancement of Selective Recovery of Mercury from Underground Water from Natural Gas Wells Via Hollow-Fiber-Supported Liquid Membrane" The 9th National Grad Research Conference, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 14-15 มี.ค. 51.  P-045 หน้า 214-1-214-13 (KMITL & CU & TRF & PTTEP (Plc.))

18.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ  อิสสรา เชิดเกียรติสกุล ณัฐพลฤกษ์เกษมสันติ์ และวรษ แพทย์รังษี. “การปรับปรุงกระบวนการผลิตเม็ดสบู่ขนาดเล็กสำหรับการผลิตสบู่ก้อน”. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและ เคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 วันที่ 29-30 ตุลาคม 2550 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่. หน้า FUF 18_1- FUF18_4 (KMITL & TRF & Unilever Thai Holdings Ltd.)

19.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ อิสสรา เชิดเกียรติสกุล  สราวดี สันประเสริฐ  และอกนิษฐ์ ธรรมพิทักษ์พงษ์.“การใช้เครื่องสูบสุญญากาศแทนหัวฉีดไอน้ำที่หอกลั่นกลีเซอรีนในกระบวนการผลิตสบู่”. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่  วันที่ 29-30 ตุลาคม 2550. หน้า OTF 6_1- OTF 6_4 (KMITL & TRF & Unilever Thai Holdings Ltd.)